• Dagelijks woord...

    Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.

  • Evangelische gemeente samenkomst Wervershoof

Column van Adrie

20-05-2019 Een nieuw hart als dresscode.
Het zag er heel chique uit: een diploma-uitreiking waarbij duidelijk een dresscode gold. Hoe mooi mensen er dan uit zien! Toch weet je dat zulke fraaie kleren helemaal niet betekenen dat de dragers ervan zulke beschaafde, keurige en moreel hoogstaande personen zijn. Wij zijn toch wel snel onder de indruk van een mooie buitenkant, mooie kleren, mooie juwelen etc. Dat de Heer God daar dwars doorheen kijkt, ons echte innerlijk, ons hart, ziet, daar staan we zelden of nooit bij stil! Want de HEER onderzoekt alle harten en kent alle verlangens en gedachten, staat in de Bijbel. Ach, so what? Kun je dan denken. Maar de Heer God houdt ons verantwoordelijk voor onze gedachten en ons handelen, dat is niet vrijblijvend! Wie kan begrijpen dat de Heer in principe van alle mensen houdt, terwijl Hij ons zo grondig kent? Die liefde verdienen wij zeker niet en helemaal als je gaat beseffen dat Jezus Christus voor onze schuld de straf droeg. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dat te geloven maakt een ander mens van je, van binnen anders, geen vroom jasje maar een nieuw hart!

13-05-2019 Levensreddend bloed.
Heb je er wel eens aan gedacht om bloeddonor te worden? Een halve liter bloed kan een mensenleven redden. Een gezond mens heeft dat zo weer aangevuld. In de Bijbel lees je dat Jezus Christus al zijn bloed gaf om ons te redden. Dan heb je het niet over bloedtransfusies maar over schuldsanering! Zonder bloedstorting is er geen vergeving, leert de Bijbel. Want onze overtredingen, onze zonden zijn in Gods ogen dermate ernstig dat zelfs onze dood die schuld niet opheft. Dus iemand die overlijdt, maar niet in Jezus Christus geloofde, staat schuldig voor God. Iemand die wel gelooft in de Heer Jezus is door het bloed van Jezus schoongewassen van zijn schulden. Het bloed van Jezus is afdoende voor hem of haar om alle schulden weg te doen. Het bloed van Gods Zoon Jezus is zo onvoorstelbaar kostbaar voor God. Het is letterlijk zaligmakend om in de Heer Jezus te gaan geloven. Wie niet gelooft is al veroordeeld, maar dat kan veranderen. Als we vragen om Gods genade, gaan geloven in zijn Zoon, ontvangen we nieuw leven, door het bloed van Jezus!

06-05-2019 God maakt je een ander mens!
De vorige keer ging over de basis voor het beoordelen van wat goed is en wat fout. Want er zitten grote consequenties aan de keuzes die we maken. Als iemand weet hoe het hoort maar er niet naar handelt, dan zondigt hij, staat er in de Bijbel. Allereerst is het zonde tegen de Heer God en vaak ook tegen iemand anders. Zonde, kwaad, eist herstel, brengt de weegschaal van ons leven uit balans. De schuld voor zonde ligt bij degene die verantwoordelijk is. Vanaf een jaar of 14,15 zijn we in principe zelf moreel verantwoordelijk voor de keuzes die we maken, we willen immers ook niet anders? Hoe kom je van de schuld af? Vergeving vragen, kan voldoende zijn en de schade vergoeden. Vergeving aan God vragen, is heel belangrijk, maar je doet het weer! Kijk naar Gods Zoon Jezus: Hij nam onze schuld op zich en de straf, de doodstraf. Wie in Jezus Christus gelooft, ontvangt eeuwig leven. Zonder Jezus zijn bemiddeling komt niemand van zijn schuld bij God af. Door in Hem te geloven, maakt Hij je een ander mens zonder zonde. Ga niet de confrontatie aan met God!

06-05-2019 Bidden is vragen
Aankomende zondag begint officieel de interkerkelijke Week van Gebed. Wij komen drie avonden bij elkaar om te bidden en daarnaast bidden we thuis. Je ziet op tv bijvoorbeeld, mensen bidden, mensen van allerlei religie en tot allerlei goden. Dan lijkt bidden een bepaald gedrag dat bij religie hoort, een rite om een bovennatuurlijk iets te aanbidden of tot actie te bewegen. Er is een fundamenteel verschil bij het geloof in Jezus Christus. Je kunt in de Bijbel zien dat de Heer God alleen doet wat Hem behaagt, wat Hij dus fijn vindt om te doen. Bidden betekent letterlijk: vragen. Hoe weet je nou wat God wil geven? Sowieso vormen zonden een onoverkomelijke belemmering voor God om te verhoren. Bij de profeet Jesaja staat: door jullie zonden houdt Hij zich verborgen en wil Hij je niet meer horen. Onze zonden wegdoen, gebeurt alleen door een beroep te doen op Jezus Christus. Een christen is afhankelijk van Jezus. Bidden tot de Heer God betekent in feite je overgeven en net als Jezus eens zei, zeggen: niet mijn wil, maar uw wil geschiedde.

29-04-2019 Wat is de vaste grond van ons geweten?
Ethiek is niet erg populair tegenwoordig. Het antwoord op de vraag wat goed en wat fout is, zien veel mensen als een persoonlijke mening of zelfs een gevoel. Dat er vaste, onveranderlijke waarden bestaan, zou ook maar een opvatting zijn. Daarmee kun je dan ook de Holocaust goedpraten of kindermisbruik en slavernij! Oeps, voelt dat niet goed? Eeuwenlang waren de Tien Geboden de basis voor het denken over goed en kwaad. Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Zonder het eerste kan het tweede gebod niet bestaan, dat bewees Jezus Christus. Liefde en rechtvaardigheid komen in Jezus, zijn leven, sterven en opstanding samen. Terwijl God volmaakt is in zijn oordelen en zuiver in zijn opvattingen, wil Hij ons dat leren door Jezus. Als we het geloof in de Heer Jezus afwijzen of bagatelliseren, verdwijnt de vaste grond voor ons geweten, voor het besef van goed en kwaad. Wat komt er dan voor in de plaats?

22-04-2019 Wie in Jezus gelooft, heeft eeuwig leven.
Pasen weer voorbij, op naar Koningsdag? Van het ene hoogtepunt naar het volgende? Toen Jezus Christus uit zijn graf was opgestaan, springlevend, zagen meer dan 500 mensen Hem. In die tijd was er geen tv, internet of telefoon, nieuws verspreidde zich dan ook vele malen trager. Ooggetuigen hebben altijd het belangrijkste verhaal. Er was geen twijfel over mogelijk bij zoveel getuigen. De opstanding van Jezus Christus toonde aan dat Hij bij God hoort en Gods Zoon is. Gods Zoon stierf op aarde de dood van een crimineel, onschuldig veroordeeld. Kon God dat niet verhinderen? Toch wilde Jezus dit Zelf. Zo kon Hij de macht van de dood, die verwoestende kracht, overwinnen. Voor ons mensen, deed Jezus dat. Om ons ervan te verlossen en ons te bevrijden van de gevolgen van onze zondige daden. Plaatsvervangend ging de Heer Jezus aan dat gruwelijke kruis. Anders was er geen enkel uitzicht op een leven na dit leven, nu wel! Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, zo leert de Bijbel, geloof jij? Stond Jezus echt op uit de dood?

15-04-2019 God is rechtvaardig en liefdevol.
Iedereen weet wel ongeveer wat rechtvaardig is en wat niet. Het heeft te maken met eerlijkheid, met correctheid, met goed, met ieder-het-zijne. En niet alleen vinden we het belangrijk, onrechtvaardigheid vinden we fout. En dat zit diep in ons, in alle mensen. Is het dan gek dat onze Schepper onrecht vreselijk vindt? Hij is volmaakt rechtvaardig en haat onrecht en zonde. Maar over de Heer God moet nog iets gezegd worden: Hij is ook volmaakt in liefde. Hij houdt van zijn schepping en in het bijzonder van ons. En juist wij mensen doen zoveel zonde, zijn diep van binnen onrechtvaardig en kiezen voor onszelf. Als de Rechtvaardige kon en kan de Heer God onze onrechtvaardigheid niet negeren. Anderzijds kon zijn liefde ons niet verpletteren. De Zoon van God, Jezus Christus, offerde Zichzelf op voor ons. Hij was de volmaakte mens, onschuldig en Hij alleen kon daarom onze welverdiende straf overnemen door te sterven aan het kruis. Dat deed Hij uit liefde en om Gods rechtvaardigheid. Wie in Jezus gelooft wordt dan ook niet veroordeeld, maar ontvangt eeuwig leven. Zo is God rechtvaardig en liefdevol!

08-04-2019 De essentie van geloof.
Is het christelijk geloof een dekmantel voor allerlei vuiligheid? Veel mensen zullen dat denken na alle onthullingen. Heeft het geloof in God daarmee dan ook afgedaan? Als je teruggaat in de geschiedenis van het Westen, moet je concluderen dat het geloof een enorme rol speelde in het tot stand komen van onze moderne maatschappij. Dat mensen geloof misbruiken is niet uniek, ook politiek, macht en rijkdom werden en worden soms vreselijk misbruikt voor eigen doeleinden. De essentie van het christelijk geloof is niet een vroom cultuurtje met rituele gebruiken en een eigen taal. De essentie is het kennen van Jezus Christus, de Zoon van God die gekruisigd werd voor onze zonden. In de Bijbel kun je lezen dat als iemand zegt christen te zijn, maar anderen haat, liegt en in feite geen gelovige is. Een christen is iemand die van Jezus Christus houdt en Hem gehoorzaamt. Aan de vruchten zul je de boom kennen, zei de Heer Jezus. Je geloof blijkt uit je daden, want je leeft als het goed is vanuit je geloof, jij ook?

01-04-2019 Geloof is nodig om Gods trouw te leren kennen.
In Psalm 146 staat o.a.: Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is. Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder. Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God. Maar God zie je niet en een mens wel. We vertrouwen liever op iemand die zichtbaar en hoorbaar is, maar lang niet volmaakt dan op de Schepper van hemel en aarde. Trouw is een belangrijke kant van Gods liefde. God bewees hoe ontzaglijk veel Hij van ons houdt doordat zijn Zoon de straf voor onze zonden droeg lang voor wij geboren waren. Ook vandaag roept God ons op om in zijn Zoon Jezus te geloven en zijn liefde niet af te wijzen. Geloof is wel nodig wil je Gods trouw echt leren kennen, anders zie je het gewoon niet. De Bijbel is nodig om er achter te komen wie God is, wie Jezus is en wat waar is en wat leugen. Aan wie vertrouw jij je leven toe?

25-03-2019 Jezus gaf zichzelf vrijwillig!
Het besef dat de God van hemel en aarde zoveel van ons houdt dat Hij zijn Zoon overgaf om in onze plaats de gevolgen van onze zonden te dragen, dat besef is ver weg geraakt. Welke vader doet zoiets? Het antwoord is dat Gods Zoon zich vrijwillig aanbood en God de Vader het ermee eens was. En waarom moest dat gebeuren, was er geen andere mogelijkheid? Hoever ga je wanneer je van iemand houdt die recht op zijn ondergang af gaat? Doe je niet alles om zon iemand te redden? Wij mensen zijn hardnekkig ongehoorzaam aan Gods wetten en de gevolgen zijn in de natuur, in de samenleving en in onze eigen levens ingrijpend en uiteindelijk catastrofaal. Doordat Jezus Christus, Gods Zoon, de doodstraf onderging, kon God aanbieden dat wie dat van harte geloven, vrijspraak krijgen, gratie. De beloning van de zonde is de dood, maar wie in de Zoon gelooft, ontvangt eeuwig leven. Want God kan niet zomaar voorbijgaan aan onze opstandigheid en afkeer van Hem. Wat een liefde dat God Zelf redding in zijn Zoon Jezus aanbiedt. En nu wij!