Adrie Peereboom – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Telt iedereen echt mee?

Bijgewerkt op: vrijdag, 17 maart 2023

De wereld doet zich geregeld aan ons voor als een ondoordringbaar, ingewikkeld en schijnbaar willekeurig mengsel van krachten, invloeden en gebeurtenissen. Want economische belangen, financiële en politieke spelen zich vaak achter de schermen af en geven velen het gevoel dat een mens meer of minder er niets toe doet. Doet een mens er toe? Nou en of! Bijbels gezien is iedereen, ongeboren, klein of groot, hoe en waar dan ook, waardevol. Wij zijn geschapen, lijkend op God. Iedereen ontvangt zijn ziel van God en die keert naar God terug bij het overlijden. Inderdaad is zo bezien ons aardse leven tijdelijk en staat het in het licht van de eeuwigheid. Voor God is onze mensenwereld en überhaupt de hele schepping totaal transparant en er ontgaat Hem niets. ‘Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.’ God snapt onze worstelingen en angsten. Hij deed er wezenlijk iets aan, lang voordat wij geboren waren. Jezus Christus is en blijft voor eeuwig onze Verlosser, onder alle omstandigheden maakt Hij het waar. Vertrouw maar op Hem!

Messiassen!

Bijgewerkt op: zaterdag, 11 maart 2023

In onrustige tijden duiken er figuren op die zeggen te weten hoe de problemen moeten worden opgelost, verlossers! Dat zien we ook nu toch? Maar wie beseft dat er krachten aan het werk zijn die alleen maar willen vernietigen, die baat bij zoveel mogelijk leugens hebben? Boze krachten, die niet het goede met ons voorhebben, maar denken dat op puinhopen en door chaos, een veel betere wereld kan worden opgebouwd? Die geluiden, die beweringen, zijn niets nieuws, alleen we horen ze vaker en luider tegenwoordig. Toch verlangen we allemaal, wat onze achtergrond ook is, naar vrede, naar het goede, naar geluk en ten diepste naar eeuwig geluk. Daar spelen verleiders en misleiders op in! De Heer Jezus Christus zei het zo: ‘Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de Messias, ”of: “Daar is Hij, ”geloof het dan niet, want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die tekenen en wonderen zullen verrichten om Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Jullie moeten oppassen, Ik heb het jullie allemaal van tevoren gezegd.’ Neem jij deze woorden van de echte Messias aan?

Jezus wijst niemand af!

Bijgewerkt op: zaterdag, 4 maart 2023

Beeldvorming lijkt in deze tijd wel belangrijker dan inhoud. De uitdrukking ‘Je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken.’ zien veel mensen als hun motto. Natuurlijk, we doen ons vaak mooier voor dan we zijn, omdat we ook anderen vooral op hun uiterlijk beoordelen, ondanks de grote nadelen. En toch doen we het massaal. Waarom? Heeft dat niet veel te maken met onzekerheid, met angst voor afwijzing? Wie vraagt zich af waarom je niet gewoon jezelf kunt zijn? Want, zeg eens eerlijk: wie heeft zijn of haar eigen uiterlijk uitgekozen? Ook je ouders niet. Bijna alle uiterlijke kenmerken kreeg je met je geboorte mee. Uit de enorme variatie in de genen van je ouders koos de Schepper deze voor je. (Psalm 139) ‘U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.’ Jezus Christus wilde jou zó en schiep je met het doel Hem te leren kennen. Hij wijst nooit iemand af die Hem aanroept.

Wie bepaalt wat liefde is?

Bijgewerkt op: zaterdag, 25 februari 2023

Wat denk je: is God liefde of is liefde God? Dat liefde de allerbelangrijkste deugd is, zal niemand tegenspreken. Het antwoord op de vraag wie God is, is niet vrijblijvend. Want als liefde God is, wordt daarmee alles wat ook maar enigszins liefde genoemd wordt, eigenlijk heilig verklaard. En wat heilig is, eist aanbidding en toewijding. Dan wordt de liefde normloos en mag niets het in de weg staan! Dat kan toch niemand willen? Eeuwenlang wordt in onze contreien beleden dat God liefde is en daarmee bepaalt God de grenzen ervan. Die grenzen zijn dan geen menselijke uitvinding, niet tijdgebonden of cultuurbepaald, maar op maat voor ons om te floreren zoals onze Schepper dat bedoelt. Dat kan botsen met onze menselijke natuur, die immers niet gebonden wil zijn aan beperkingen! ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Gods liefde gééft, Hij gaf zelfs zijn enige Zoon, Jezus Christus, om ons van onze zonden te verlossen. Liefde: mag God het bepalen?

Dé Weldoener

Bijgewerkt op: zaterdag, 18 februari 2023

Het is een eeuwenoud begrip: weldoener, iemand die om hem of haar moverende redenen een ander of een instelling belangeloos ondersteund. Is de Heer God een weldoener? Menigeen zal zijn schouder ophalen en zeggen: Misschien kan Hij het wel, maar Hij doet het niet. In het bijbelboek Jesaja staat (40:15): ‘In zijn ogen zijn de volken als een druppel in een emmer, als een stofje op een weegschaal; de eilanden weegt Hij als zandkorrels.’ Zo’n onoverzienbaar grote God, kunnen wij die narekenen? Hebben wij de wijsheid en het inzicht om Gods handelen te overzien? Als wij wat God doet, niet begrijpen, is het daarom laakbaar? Er staat geschreven dat het dwaze van God, wijzer is dan wij mensen. Dat dwaze van God is dat Hij ons vergeving van zonden aanreikt door het geloof in zijn Zoon Jezus Christus. Want Jezus onderging de doodstraf voor iedereen die in Hem gelooft. Iedereen, waar en wanneer ook ter wereld. Zou een goede God niet tot het uiterste gaan om zijn schepselen te bevrijden van hun zelf gekozen ondergang? Wie bedenkt dat?

Praktische naastenliefde

Bijgewerkt op: zaterdag, 11 februari 2023

Wat komt het ook nu weer heel dichtbij: de gevolgen van de zware aardbevingen in Turkije en Syrië. Duizenden mensen verloren in heel korte tijd hun leven. Overal om ons heen zijn wel mensen die anderen kennen of die directe familie hebben die erbij betrokken zijn. De schaal van deze ramp is verbijsterend en wie kan met droge ogen naar al het verdriet kijken? Een heel belangrijke vraag is: hoe solidair zijn we? De oorlog in de Oekraïne kost ons land veel geld. Dit komt er boven op en wat komt hier na? Verarmen we significant als we de mensen in het rampgebied genereus te hulp komen? En zelfs dan nog, stel je voor dat het ons zou treffen! Twee weken geleden herdachten we de watersnoodramp van ’53 en heel wat landen schoten ons toen te hulp. Of is het verlangen dat velen hebben om de wereld een beetje beter te maken, beperkt tot het eigen kringetje? Zullen we, ieder op zijn wijze, naastenliefde handen en voeten geven? Jezus Christus is niet slechts het voorbeeld, Hij maakt het ons mogelijk!

Hoe toevallig bestaan wij?

Bijgewerkt op: zaterdag, 4 februari 2023

De stelligheid waarmee in het onderwijs wordt beweerd dat wij van de apen afstammen, wordt lang niet meer door iedere wetenschapper gedeeld. De twijfels over de evolutietheorie groeien. Het heelal, de natuur en de microkosmos blijken véél en véél ingewikkelder in elkaar te zitten, dan wie dan ook had gedacht. Het meest eenvoudige levende celletje is gecompliceerder dan een chipsfabriek! Om een chipsfabriek te ontwerpen en te bouwen zijn honderden hoogopgeleide mensen in touw geweest en hoe is dat celletje er gekomen? De Bijbel stelt heel eenvoudig: God sprak en het was er. Dat wijst op een onvoorstelbaar groot verstand, op Iemand met alle kennis en wijsheid. De Bijbel noemt dat Wezen de Schepper van hemel en aarde, de Eeuwige God. De evolutietheorie veronderstelt dat een toevallig en spontaan proces van miljoenen jaren het leven voortbracht in al zijn verscheidenheid. Toch zijn daarvoor de genetische verschillen tussen apen en mensen al te groot. Wij zijn geen dieren, al gedragen we ons wel eens of vaak, zo. We zijn naar Gods beeld geschapen, maar wie wil dat weten en ernaar leven?

Wie is er tegendraads?

Bijgewerkt op: vrijdag, 27 januari 2023

Lezend in de Bijbel over Jezus Christus verbaast het steeds weer hoe, in zekere zin, tegendraads zijn onderwijs was. Niemand kwaad met kwaad vergelden en bedacht zijn op wat goed is voor iedereen, dan ben je wel heel naïef, toch? Alle geboden, opdrachten en richtlijnen in de Bijbel hebben vooral twee doelen. 1e ons doen beseffen dat we er totaal niet in slagen om God echt te gehoorzamen. 2e ons tot God te keren, Hij wil door zijn Zoon Jezus die gehoorzaamheid geven. De Heer Jezus, toen Hij aan het kruis hing, vergaf zijn beulen, het bewijst dat Hij het kan! Maar oh, wat een enorme stap om toe te geven dat we helemaal niet zo geweldig zijn als we denken! Dat we de mooiste plannen maken om de problemen in onze samenleving op te lossen, maar voor de zwakste schakel blind zijn. Dat zijn we namelijk zelf. De Heer Jezus hing aan het kruis met zijn armen wijd uitgespreid, het wordt terecht gezien als een enorme uitnodiging: ‘Kom tot Mij en Ik zal je rust geven!’ Wie is er eigenlijk tegendraads?

Leef met hoop!

Bijgewerkt op: donderdag, 19 januari 2023

Hoe kun je leven zonder hoop? Dat is terecht geen leven. Leven zonder gefundeerd uitzicht op verbetering? Sommigen roepen dan gelijk dat je altijd positief moet blijven denken. Maar waar haal je de kracht daarvoor vandaan? En heeft het dan niet veel weg van het jezelf voor de gek houden? Eén van de geweldige kanten van het christelijk geloof is de hoop die het met zich mee brengt. En zeker niet zonder reden! Volgelingen van Jezus Christus waren hopeloos en ontmoedigd door zijn sterven. Enkele vrouwen vertelden een paar dagen later dat zijn graf leeg was en ze Hem gesproken hadden. Daar klopte niets van, zo leek het. Toch was het wel zo. Jezus Christus was werkelijk weer levend geworden, maar anders levend dan voor zijn overlijden. Hij zei dat Hij terugkeerde naar zijn Vader en hun Vader en een plaats voor hen gereed zou maken. Dát is onze hoop! Jezus’ opstanding en overwinning over de dood, zijn reële, hoopvolle tekens voor wie in Hem gelooft. Die hoop geeft echte kracht en moed om vol te houden.

Zijn er allerlei goden?

Bijgewerkt op: vrijdag, 13 januari 2023

Heel wat mensen zeggen in God te geloven, maar in welke god? Iedere religie heeft zijn eigen god of goden. Zijn die uitwisselbaar of juist helemaal niet? Heeft de God van de Bijbel meerdere gezichten en zijn er verschillende manieren om Hem te leren kennen? In de Bijbel staat dat God ons zó enorm goed kent, dat Hij zelfs het aantal haren op ons hoofd heeft geteld! En dat bij 8 miljard mensen! Dat alleen al drukt iets uit van hoe ontzagwekkend groot de Schepper van hemel en aarde is. Maar hoe onbegrijpelijk en onvatbaar ook, deze God stuurde zijn Zoon Jezus naar de aarde. Hij werd mens zoals wij en legde zijn goddelijke majesteit daarvoor af. Hij deed wat niemand kon: verzoening brengen tussen God en ons. Onze zonden blokkeerden totaal het contact met onze Maker. Jezus verzoende dat door in onze plaats de straf daarvoor aan het kruis te dragen. Niet námens ons! God vroeg Hem dat te doen. Wie op Jezus Christus gaat vertrouwen, ontvangt die verzoening en leert de Heer God kennen. Een andere weg is er niet!

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux