Adrie Peereboom – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Een terechte klacht?

Bijgewerkt op: vrijdag, 5 augustus 2022

Het is een veel geuite klacht bij een ingrijpende gebeurtenis: ‘Waarom deed God er niets aan?’ God als een Superman die voortdurend op tijd ingrijpt. Hoewel wij misschien ooit zullen weten wanneer God door engelen of anderszins wél ingreep. Want als iets net goed afloopt, wie zegt er dan: ‘God zij dank?’ Hoogstens hoor je een opmerking over een engeltje op iemands schouder! Meestal noemen we het mazzel. Het beeld dat schijnbaar bestaat van God is dat Hij ons moet behoeden voor ellende, voor ziekte en dood. Maar eerst vraagt God ons: ‘Waar ben je?’ Adam en Eva verstopten zich en wilden God niet onder ogen komen. Hij moest zich verantwoorden voor hun ongehoorzaamheid. Diezelfde vraag komt ook tot ons. Waar ben je? Ga staan en geef je verantwoordelijkheid toe voor je daden. Maar wie durft God onder ogen te komen? Door de Zoon van God, Jezus Christus, is dat echter wel mogelijk. Hij nam de straf die wij verdienden over door aan het kruis te sterven als een misdadiger. Wie verwijt God dat Hij niet luistert naar ons terwijl wij geen boodschap aan Hem hebben?

Ontsnappen door de dood?

Bijgewerkt op: zaterdag, 30 juli 2022

In de V.S. komt het helaas geregeld voor: een massaschietpartij met doden tot gevolg en een dader die zichzelf vervolgens van het leven berooft. Maar niet alleen in de V.S., ook b.v. in Frankrijk, het kan overal plaatsvinden. Hoe verschillend de motieven en de achtergronden van de daders ook zijn. Ze offeren hun leven in zekere zin op voor hun ideaal, of menen ze zo aan hun straf te kunnen ontkomen? Dit laatste punt is echter ook een enorme dwaling. In de Bijbel doet God Zich kennen als volmaakt rechtvaardig. Er is geen spoortje onrecht, geen leugen, geen onbetrouwbaarheid of wat dan ook voor tekortkoming bij Hem te vinden. Voor Jezus Christus geldt datzelfde. Hij had zijn leven over voor iedereen die in Hem gelooft en verklaart hen dan rechtvaardig! Nu wordt het begrijpelijk dat God Hem heeft aangesteld als Rechter over alle mensen. Geen enkel onrecht zal onbestraft blijven. Want voor hen die geloven heeft de Heer Jezus de straf gedragen. Maar voor diegenen die niet geloven en ook menen aan hun straf te kunnen ontkomen door de dood, is Jezus de ideale Rechter.

Op wie vertrouw je?

Bijgewerkt op: vrijdag, 22 juli 2022

Waarop vertrouwt een mens zoal? Bijvoorbeeld op het dag-en-nachtritme. De opeenvolging van de seizoenen is een ander. Op de beschikbaarheid van diverse vormen van energie? Dat is wel een beetje aan het wankelen. We vertrouwen op ons rechtssysteem en terecht. In hoeverre vertrouwen we op anderen en geven zij ons hoop? Maak jij zelf altijd waar wat je belooft, wie is daarin volmaakt? Dit staat er in Psalm 146: ‘Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is. Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder. Vertrouwen op een schepsel, hoe briljant ook, en de Schepper van alles negeren? Dit staat in het vervolg van die psalm: Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God, Die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft, Hij die trouw is tot in eeuwigheid,

Waarop bouw jij je leven?

Bijgewerkt op: zaterdag, 16 juli 2022

Misschien is het ook voor ons goed om kennis te nemen van een voorbeeld dat de Heer Jezus gebruikte om te illustreren wat het geloof in Hem kan betekenen. Een man bouwde een huis op een solide ondergrond, fundeerde het diep op de rots. Toen het werd geteisterd door stormen en watervloed, hield het stand omdat het zo goed was gebouwd. Maar een ander bouwde een huis gewoon op de grond en ook dat stond bloot aan extreem hoog water en slecht weer. Het stortte in en spoelde weg. Uiterlijk zal er geen verschil zijn geweest tussen beide huizen. Maar tegenslagen, rampen, heftige gebeurtenissen, kortom wat een mens al niet kan overkomen, laten zien waarop het huis van ons leven steunt. Een voorbeeld als dit heeft zijn beperkingen. Anders dan bij de bouw van een echt huis, kun je altijd besluiten je fundering totaal te veranderen en verbeteren. Je kunt altijd je vertrouwen op de Heer Jezus gaan stellen. Als de omstandigheden onzekerheid en wanhoop veroorzaken, waarom zou je dan niet de Eeuwige God en zijn Zoon Jezus om hulp vragen?

Wensdenken

Bijgewerkt op: vrijdag, 8 juli 2022

Zonder nu meteen in doemdenken te vervallen, maar we worden er stevig met onze neus op gedrukt, dat bepaald niet alles gaat zoals we wensen. Hele volksstammen geloofden in de maakbaarheid van onze samenleving. Het is een triest makende lijst als we nagaan waarin wij als mensen allemaal tekortschieten. En hoeveel mensen daaronder lijden. Na de Tweede Wereldoorlog klonk het ferm: ‘Nie wieder!’, maar zo’n 75 jaar later is er een brute oorlog in de Oekraïne. Waarom kunnen wij schijnbaar niet realiseren wat we willen en wat goed is? Het antwoord dat in de Bijbel te vinden is, is heel ontnuchterend. We houden geen rekening met God en met wat de Bijbel zegt over hoe wij zijn. Want dat toont ons de waarheid. Wij willen samenleven zonder dat God ons een strobreed in de weg zit, met zijn aanwezigheid, met geboden en verboden. Wie vraagt daar wel naar? Wie beseft dat onze Schepper ons wakker wil schudden door ons de gevolgen van onze eigenwijze daden te laten voelen? Kom tot Mij, zegt Jezus, als je vermoeid en belast bent. Beter laat dan nooit!

Hoe zie jij God?

Bijgewerkt op: woensdag, 13 juli 2022

Iemand die de Bijbel leest, ontkomt niet aan de constatering dat God heel anders is dan gedacht. Wat bepaalt of bepaalde hoe wij God zien? Ook een atheïst heeft een beeld van God en meent dat het het juiste is. Waarop is dat gebaseerd? De Bijbel vervult een cruciale rol in die beeldvorming. Maar met welke instelling kijken we daar naar? Van Genesis tot Openbaring, van het eerste tot het laatste bijbelboek, ontrolt zich het beeld van God als Schepper van hemel en aarde tot de Rechter die uitmaakt wie eeuwig leven ontvangen en wie niet. Niemand kan dat overzien. Maar wat wij wel kunnen snappen is wat er staat over Gods Zoon, Jezus Christus. Hij wordt het beeld van God genoemd. Hij was mens zoals wij, maar is ook de Zoon van God. In de vier Evangelieboeken in de Bijbel zien we Hem als Messias. Zo was en is God ook! ‘Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’  Kijk nog eens heel goed!

Fact checker!

Bijgewerkt op: woensdag, 13 juli 2022

Dit zal weinig mensen ontgaan: hoe verschillend bepaalde gebeurtenissen worden uitgelegd of zelfs maar toegegeven. Of het nu gaat over de oorlog in Oekraïne, de verkiezing van Biden, de opwarming van de aarde. Je zou menen dat feiten vaststaan en je kunt twisten over de consequenties. Maar in toenemende mate worden wetenschappelijk en/of door ieder nuchter mens vast te stellen feiten, ontkend en fraude genoemd. Zo is er geen gemeenschappelijke grond meer, maar gaat de wet van de sterkste gelden. Heeft de sterkste of rijkste of machtigste gelijk en de waarheid in zijn zak? Dan regeert de leugen, toch? Wat voor maatschappij krijgen we als we niet meer van de waarheid op aan kunnen? Jezus Christus zegt in de Bijbel dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Uiteindelijk is God de bron van alle waarheid en de duivel van de leugen. Door Jezus Christus te vertrouwen, door Hem te geloven, leer je de waarheid kennen. Je komt uit de greep van de leugens in de vrijheid van God. Hoe belangrijk is dat? Sta daar ook eens bij stil.

Besef je in welke tijd we leven?

Bijgewerkt op: woensdag, 13 juli 2022

Wie heeft het niet gezegd of gedacht tijdens de coronacrisis: ’Het wordt nooit meer zoals het was.’? We hoopten toch dat het weer normaal zou worden, maar daarna kwamen de oorlog in Oekraïne, snel stijgende energieprijzen en inflatie. Er lijkt geen einde te komen aan alarmerende ontwikkelingen en berichten. Is de geest uit de fles? In de Bijbel kun je lezen over de gebeurtenissen die het einde van de tijden en de terugkeer van de Heer Jezus aankondigen. Kenmerkend is de toenemende onrust en ellende op alle terreinen van het leven. In de natuur, in de economie, tussen landen en volken, Maar ook in gezinnen, tussen mensen onderling en bij de overheid. In het bijbelboek Openbaring staat dit: ‘Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’ Te midden van alle onzekerheden klinkt nog steeds de oproep van de Heer Jezus om je vertrouwen op Hem alleen te stellen. Om te breken met een leven waarin God niets te zeggen heeft. Er is nog tijd voor.

Wat is Pinksteren?

Bijgewerkt op: woensdag, 13 juli 2022

Waaraan danken wij het Pinksterfeest? De bijbelse gegevens zijn helder: 50 dagen ná Pasen wordt het Wekenfeest gevierd, in oorsprong een oogstfeest. Daarom waren er op die dag in het jaar 33 Joden uit het hele Midden-Oosten in Jeruzalem bijeen. Jezus’ volgelingen, waaronder de apostelen, waren samen omdat zij wachtten op de vervulling van Jezus’ belofte. Hij zou God de Vader vragen zijn Geest te sturen om Jezus’ plaats in te nemen. Jezus was immers teruggekeerd naar God in de hemel. Totaal onverwacht vult een stormachtig geluid de ruimte waarin zij zaten en zijn er vlammetjes zichtbaar boven ieders hoofd. Ook buiten is dat geluid hoorbaar en het wekt de aandacht van heel veel mensen. Jezus’ leerlingen gaan naar buiten en blijken plotseling in allerlei voor hen vreemde talen te spreken over wat God door de Jezus Christus gedaan heeft. De toehoorders zijn stomverbaasd. Velen zullen weinig of niets hebben meegekregen van wat er met Jezus van Nazareth gebeurd was. Was Hij voor hen gestorven? Ondenkbaar, flauwekul, massahysterie? Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Velen geloofden, en jij?

Zo rijk als Job.

Bijgewerkt op: woensdag, 13 juli 2022

In de Bijbel bevindt zich een nogal onbemind bijbelboek: Job. Hooguit bekend als naamgever
van het spreekwoord: ‘Zo arm als Job.’ Er is een soort ‘welles / nietes’ – discussie in te lezen, waar bijna geen touw aan vast te knopen is. Bijna dan, totdat duidelijk wordt dat dit bijbelboek belangrijke zaken laat zien over wat Jezus Christus eeuwen later zou doormaken in zijn lijden en sterven. Of houden we dat niet voor mogelijk? Dat de Heer God eeuwen voordat een gebeurtenis plaatsvond, die al aankondigde? Dat is bij Job zeker wel het geval.
Job had te maken met verschrikkelijk leed en zware ziekten. Zijn vrienden beweerden dat die het gevolg waren van zijn ongehoorzaamheid aan God. Maar Job was het daar niet mee eens. Terecht, Job leed in feite onschuldig, net als Jezus Christus. Job laat ons zien dat God iemand die volkomen op Hem vertrouwt, in de grootste moeilijkheden vasthoudt. Zo hield God zijn Zoon Jezus vast in zijn diepste ellende op het kruis. Daardoor kon Hij ons redden van de gevolgen van onze zonden. En hoe reageren wij dan?