Adrie Peereboom – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Hoezo vrij?

Bijgewerkt op: donderdag, 17 november 2022

Kan iedereen zelf bepalen wat goed en wat fout is? En als je dat doet, dan wil je er toch ook naar handelen, toch? Misschien voel je nu enige nattigheid. Want als je dit dóór denkt dan doet iedereen uiteindelijk precies waar hij of zij zelf zin in heeft. Wat voor samenleving wordt dat? Maar voelt niet iedereen ergens aan of iets wel of niet kan? In principe hebben we allemaal een geweten, een diepe overtuiging van wat wel en niet goed is. Ons geweten is een gave van God en wordt gevoed door onderwijs dat gebaseerd is op de Tien Geboden. Zoek ze maar eens op. Iemand kan zich daar niets van aantrekken, het geweten sussen of zelfs het zwijgen opleggen. Zo’n persoon is uiteindelijk alleen zichzelf tot norm en erkent geen autoriteit boven zich. Dat geeft echte vrijheid, hoor je zeggen. Dan is de mens zijn eigen god en zijn bijvoorbeeld naastenliefde en zelfopoffering om zeep geholpen. Maar vrij? ‘Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.

Gefundeerde hoop bestaat!

Bijgewerkt op: donderdag, 10 november 2022

Het aantal mensen dat gebukt gaat onder een angstaanjagend gevoel van urgentie neemt heel snel toe. Misschien hoor jij daar ook wel bij. Stevenen we als mensheid af op een onleefbaar wordende wereld? Positieve berichten wisselen voortdurend af met nog somberder verwachtingen en tegenvallende ontwikkelingen. Kunnen wij überhaupt nog iets anders doen dan veel hogere dijken bouwen? Waar kun je moed uit putten, welk echt vooruitzicht geeft een mens gefundeerde hoop? Misschien dat antieke boek, de Bijbel? In het boek Habakuk staat: ‘Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining – toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. God, de Heer, is mijn kracht.’ Jezus Christus zei dat Hij alle macht heeft ontvangen in de hemel en op aarde. Hij is de Enige die echt redden kan en redt wie naar Hem uitzien! Dat geeft toch hoop?

Nadenkertje!

Bijgewerkt op: vrijdag, 4 november 2022

Waarom is het een belachelijk idee dat God zou bestaan? Er is geen satelliet, computer, hangbrug, auto, of noem maar op, ooit spontaan ontstaan. Ingenieurs en wetenschappers hebben er vaak jaren aan gewerkt. Maar iets maken dat lééft, dat groeit en zich voortplant, hoe klein ook, dat zou wel spontaan zijn ontstaan? Kunnen die knappe koppen er dan niet beter met hun pet naar gooien, omdat er toevallig altijd wel iets goeds en nuttigs uit voortkomt? We wonen met zijn allen op een planeet die perfect geschikt is voor het leven. Maar onze menselijke inspanningen hebben alles bij elkaar niet tot gevolg dat die leefbaarheid voor iedereen nog zo goed is. In tegendeel, het aantal dier- en plantsoorten dat uitsterft, neemt steeds meer toe. En hoeveel mensen zijn niet op de vlucht vanwege klimaatverandering en conflicten? God gaf de aarde aan de mens om die te beheren en te benutten. Wat wij er van maken, ligt dat aan God? En zou God niet bestaan, tot wie kunnen we dan gaan om hulp, om wijsheid? Zelf doen? Buig neer voor Jezus Christus, het kan nog!

Bestaat God niet?

Bijgewerkt op: vrijdag, 28 oktober 2022

Terecht, als God niet bestaat, is alles wat mensen aan God toeschrijven, ooit verzonnen. Dan zijn de Tien Geboden ook maar een keuze en wil iemand zich daar aan houden, zolang hij of zij anderen er maar niet mee lastig valt, oké! Toch zijn de consequenties van die gedachtegang heel beangstigend. Want stel dat een groep mensen vindt dat geloven in de God van de Bijbel onze samenleving afremt in zijn ontwikkeling, wat dan? Is dit een verzonnen voorbeeld? In de Tien Geboden staat bijvoorbeeld ook dat we niet mogen echtbreken. Dat we onze naaste moeten liefhebben en bovenal de Heer God. Niet alleen vereren mensen andere zogenaamde goden, ook diegenen die zorg en liefde nodig hebben, lijden steeds vaker ook door het gebrek daaraan. Het onverwachte en ongrijpbare van het geloof in Jezus Christus is de reactie van de Heer op ons geloof. God vergeeft onze vroegere afkeer van Hem en gaat ons leiden, dragen en zegenen. Want God bestaat, net als wij. Het kan niet anders! Maar dan moeten we niet doen alsof Hij niet bestaat. Dat is geen optie!

Impact met fantasie of met waarheid?

Bijgewerkt op: vrijdag, 21 oktober 2022

Hadden we het vorige week over het zichtbare optreden van Jezus van Nazareth, want zo werd Hij destijds gezien. Zijn impact bleef niet beperkt tot de eerste eeuw van onze jaartelling. Het Romeinse Rijk bood de perfecte politieke en logistieke infrastructuur om het Evangelie van Jezus Christus binnen 3 eeuwen tot ver in West-Europa te brengen. Via Ierland en Engeland kwam het ook bij ons en wie heeft er niet gehoord van Willibrordus en Bonifatius? Wat maakte hun geloofsverkondiging zo invloedrijk dat lokale afgoden werden verdrongen? Daar zijn twee hoofdoorzaken voor: Jezus Christus zei, voordat Hij terugkeerde naar God in de hemel, dat Hij altijd bij zijn volgelingen zou zijn. Niet lichamelijk, maar door de Geest van God. Ten tweede zou diezelfde Heilige Geest de verkondiging van het Evangelie met kracht en wonderen ondersteunen. Waarom? Omdat wat in de Bijbel staat over Jezus Christus de waarheid is. Daar staat God achter en kun je op zijn woorden áán! Dat is geen fantasie of wishful thinking, dat zijn geen psychologische of demagogische trucjes. Wie hoort wat God ook nu tegen ons zegt?

Wie is Jezus Christus?

Bijgewerkt op: donderdag, 13 oktober 2022

Iedereen kent zijn naam, maar wie is Jezus Christus? Zijn naam betekent Jezus de Messias, Gods Gezalfde. Waarom is Hij de brenger van goed nieuws, het Evangelie? Niemand kan ontkennen dat er iets is met zijn naam. Die wordt te pas en te onpas gebruikt. Bij hevige schrik, woede, verbazing, angst. Andere namen hoor je weinig bij heftige emoties. Hij leefde ruim 2000 jaar geleden in Israël en was ongeveer 33 jaar oud toen de Romeinen Hem na een showproces aan een houten kruis executeerden. De veruit belangrijkste bron over zijn leven is het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel. Hij had een enorme impact op zijn hoorders door wat Hij zei en deed. Het meest verbazingwekkend is dat Hij na zijn dood, drie dagen later weer levend werd gezien door zijn leerlingen. Veertig dagen ging dat door, tot Hij op onbegrijpelijke wijze voor hun ogen opsteeg en terugkeerde naar zijn Vader, zoals Hij zei. ‘Ik leef en u zult leven’ waren zijn woorden tot iedereen die op Hem zijn vertrouwen stelt. Dat is het goede nieuws!

Bankroet!

Bijgewerkt op: vrijdag, 7 oktober 2022

Het is een drama, een faillissement. Als je niet in staat bent je schuldeisers te betalen. Hoe kom je daar ooit nog overheen? Een financieel bankroet is erg, maar wie beseft dat we ook moreel failliet kunnen zijn? Dan worden de normen en waarden die we met elkaar hoog houden, massaal aan de laars gelapt. Nog heftiger is een geestelijke schuld. Je staat tegenover God met lege handen en een schuld die niet te overzien is, maar waarvoor je wel verantwoordelijk bent. Schuld die is ontstaan door het overtreden, bewust of onbewust, van Gods geboden. Dat zou God, volgens velen, door de vingers moeten zien. Doet Hij dat ook? Beoordeel zelf. God stelde een soort schuldhulpverlening in. Zijn Zoon, Jezus Christus, nam en neemt de geestelijke schuld bij God over van iedereen die in Hem gelooft. Door als onschuldige, menselijkerwijs ten onrechte ter dood te zijn veroordeeld, kon Hij onze straf ondergaan. Zo vereffende Hij wat wij God schuldig zijn en ook helemaal. Ziet God dan de schuld van wie niet in zijn Zoon geloven, door de vingers? Oordeel zelf!

Wie verlost ons?

Bijgewerkt op: zaterdag, 1 oktober 2022

Wie grijpt er nu eens goed in? Heb jij dat wel eens gedacht de laatste tijd? Door de opeen stapeling van crises, lijkt elke aanpak dweilen met de kraan open. Tegengestelde belangen zijn er al eeuwen, maar is er nog gemeenschappelijke grond? Als er al eensgezindheid bestaat over de feiten, er zijn, lijkt wel, geen makkelijke oplossingen. Heel wat mensen verlangen terug naar de tijd vóór corona, die is echt weg. En nu komen de problemen letterlijk op het bordje van steeds meer mensen terecht. Zullen we niet eens nadenken over een heel andere houding? Waar put je kracht uit? Wat geeft jou hoop? Wie of wat inspireert je om je verantwoordelijkheid voor elkaar op je te nemen? Is het reëel om de oplossingen van mensen te verwachten? De Bijbel maakt duidelijk dat het nooit te laat is om God aan te roepen. Om naar Hem te luisteren en te gaan doen wat Hij vraagt, in de kracht die Gods Zoon Jezus wil geven. Verlang jij naar iemand die ons verlost van alle toestanden? Naar Jezus Christus, Hij maakt waar wat Hij zegt!

Hoeveel tijd hebben we nog?

Bijgewerkt op: maandag, 12 september 2022

De eeuwigheid kent geen tijd. Kun je leven in een wereld waarin geen tijd is? In een wereld die niet bepaald wordt door het ritme van de zon en de maan? In het laatste boek in de Bijbel, Openbaring, staat dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt en dat er geen zon en geen maan meer zal zijn. God is haar licht. Eerder, in de brief aan de Efeziërs, staat dat God door zijn Zoon Jezus Christus de voltooiing van de tijd zal realiseren. Jezus’ komst, zijn lijden, sterven en opstanding markeerden het begin van het einde. Sterker nog: het aanbreken van de Laatste Dagen. Loopt de wereld zoals wij die kennen op haar einde? In feite weet niemand het dan alleen God en we weten iets van wat er aan vooraf gaat uit de Bijbel. Maar de les die de Bijbel ons voorhoudt is dat we voorbereid moeten zijn om Gods Zoon te ontmoeten. Dus niet door moeten jakkeren, maar God vragen om wijsheid en om te mogen begrijpen wat ons overkomt. De meeste tijd is al voorbij!

Waar maak jij je druk om?

Bijgewerkt op: donderdag, 8 september 2022

Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.’ Klopt dat wel? Door keihard te werken, kom je toch vooruit? Maar wie heeft je in staat gesteld keihard te werken en resultaten te zien? Was dat onze Schepper niet? En dan nog: wat verstaan we onder ‘rijk’? Een uitvaart in een gouden kist? Een nalatenschap die de familie uiteen scheurt? Of is echte rijkdom niet gekoppeld aan materieel bezit? Heeft het niet vooral te maken met tevredenheid, met dankbaarheid, met liefde, kortom met gelukkig zijn? De bovenstaande tekst gaat nog een stap verder, want Gods zegen betekent namelijk vrede met God hebben. Dat is de allergrootste rijkdom die een mens kan ontvangen. Dan worden de omstandigheden waarin je leeft, veel minder belangrijk voor je. Rijk zijn omdat je Jezus Christus hebt leren kennen en door Hem vrede met God hebt gekregen, is van onschatbare waarde. Dat komt niet dichterbij door te zwoegen! In tegendeel, al dat gezwoeg maakt ons alleen maar hebzuchtiger. Steeds klinkt Jezus’ oproep: ‘Kom tot Mij die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven’

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux