Adrie – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Waar werk je voor?

Bijgewerkt op: woensdag, 13 juli 2022

Voor veel kinderen was het tot zo’n vijftig jaar geleden nog heel duidelijk welk ’beroep’ ze zouden krijgen: jongens gingen hetzelfde doen als hun vader en de meisjes werden moeder! Natuurlijk was het niet ideaal, al was het vaak wel vanzelfsprekend. Wat is er dan geweldig veel veranderd. Ouders die de hele dag achter hun laptop ‘werken’. Voor welk kind is dat een inspirerend voorbeeld? Dat verdwijnen van die vanzelfsprekendheid en de enorme veranderingen in de maatschappij, maken de keuze voor een vak veel lastiger, zo niet bijna onmogelijk. Veel mensen werken daarom om te kunnen leven en werken heeft voor hen geen eigen betekenis meer. Dan ben je blij als je dag er op zit! Het kan ook heel anders: ‘Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal;’ Je werk doen uit liefde tot God, dat is echt leven!

Hoe zie jij God?

Bijgewerkt op: woensdag, 13 juli 2022

Iemand die de Bijbel leest, ontkomt niet aan de constatering dat God heel anders is dan gedacht. Wat bepaalt of bepaalde hoe wij God zien? Ook een atheïst heeft een beeld van God en meent dat het het juiste is. Waarop is dat gebaseerd? De Bijbel vervult een cruciale rol in die beeldvorming. Maar met welke instelling kijken we daar naar? Van Genesis tot Openbaring, van het eerste tot het laatste bijbelboek, ontrolt zich het beeld van God als Schepper van hemel en aarde tot de Rechter die uitmaakt wie eeuwig leven ontvangen en wie niet. Niemand kan dat overzien. Maar wat wij wel kunnen snappen is wat er staat over Gods Zoon, Jezus Christus. Hij wordt het beeld van God genoemd. Hij was mens zoals wij, maar is ook de Zoon van God. In de vier Evangelieboeken in de Bijbel zien we Hem als Messias. Zo was en is God ook! ‘Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’  Kijk nog eens heel goed!

Fact checker!

Bijgewerkt op: woensdag, 13 juli 2022

Dit zal weinig mensen ontgaan: hoe verschillend bepaalde gebeurtenissen worden uitgelegd of zelfs maar toegegeven. Of het nu gaat over de oorlog in Oekraïne, de verkiezing van Biden, de opwarming van de aarde. Je zou menen dat feiten vaststaan en je kunt twisten over de consequenties. Maar in toenemende mate worden wetenschappelijk en/of door ieder nuchter mens vast te stellen feiten, ontkend en fraude genoemd. Zo is er geen gemeenschappelijke grond meer, maar gaat de wet van de sterkste gelden. Heeft de sterkste of rijkste of machtigste gelijk en de waarheid in zijn zak? Dan regeert de leugen, toch? Wat voor maatschappij krijgen we als we niet meer van de waarheid op aan kunnen? Jezus Christus zegt in de Bijbel dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Uiteindelijk is God de bron van alle waarheid en de duivel van de leugen. Door Jezus Christus te vertrouwen, door Hem te geloven, leer je de waarheid kennen. Je komt uit de greep van de leugens in de vrijheid van God. Hoe belangrijk is dat? Sta daar ook eens bij stil.

Besef je in welke tijd we leven?

Bijgewerkt op: woensdag, 13 juli 2022

Wie heeft het niet gezegd of gedacht tijdens de coronacrisis: ’Het wordt nooit meer zoals het was.’? We hoopten toch dat het weer normaal zou worden, maar daarna kwamen de oorlog in Oekraïne, snel stijgende energieprijzen en inflatie. Er lijkt geen einde te komen aan alarmerende ontwikkelingen en berichten. Is de geest uit de fles? In de Bijbel kun je lezen over de gebeurtenissen die het einde van de tijden en de terugkeer van de Heer Jezus aankondigen. Kenmerkend is de toenemende onrust en ellende op alle terreinen van het leven. In de natuur, in de economie, tussen landen en volken, Maar ook in gezinnen, tussen mensen onderling en bij de overheid. In het bijbelboek Openbaring staat dit: ‘Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’ Te midden van alle onzekerheden klinkt nog steeds de oproep van de Heer Jezus om je vertrouwen op Hem alleen te stellen. Om te breken met een leven waarin God niets te zeggen heeft. Er is nog tijd voor.

Wat is Pinksteren?

Bijgewerkt op: woensdag, 13 juli 2022

Waaraan danken wij het Pinksterfeest? De bijbelse gegevens zijn helder: 50 dagen ná Pasen wordt het Wekenfeest gevierd, in oorsprong een oogstfeest. Daarom waren er op die dag in het jaar 33 Joden uit het hele Midden-Oosten in Jeruzalem bijeen. Jezus’ volgelingen, waaronder de apostelen, waren samen omdat zij wachtten op de vervulling van Jezus’ belofte. Hij zou God de Vader vragen zijn Geest te sturen om Jezus’ plaats in te nemen. Jezus was immers teruggekeerd naar God in de hemel. Totaal onverwacht vult een stormachtig geluid de ruimte waarin zij zaten en zijn er vlammetjes zichtbaar boven ieders hoofd. Ook buiten is dat geluid hoorbaar en het wekt de aandacht van heel veel mensen. Jezus’ leerlingen gaan naar buiten en blijken plotseling in allerlei voor hen vreemde talen te spreken over wat God door de Jezus Christus gedaan heeft. De toehoorders zijn stomverbaasd. Velen zullen weinig of niets hebben meegekregen van wat er met Jezus van Nazareth gebeurd was. Was Hij voor hen gestorven? Ondenkbaar, flauwekul, massahysterie? Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Velen geloofden, en jij?

Zo rijk als Job.

Bijgewerkt op: woensdag, 13 juli 2022

In de Bijbel bevindt zich een nogal onbemind bijbelboek: Job. Hooguit bekend als naamgever
van het spreekwoord: ‘Zo arm als Job.’ Er is een soort ‘welles / nietes’ – discussie in te lezen, waar bijna geen touw aan vast te knopen is. Bijna dan, totdat duidelijk wordt dat dit bijbelboek belangrijke zaken laat zien over wat Jezus Christus eeuwen later zou doormaken in zijn lijden en sterven. Of houden we dat niet voor mogelijk? Dat de Heer God eeuwen voordat een gebeurtenis plaatsvond, die al aankondigde? Dat is bij Job zeker wel het geval.
Job had te maken met verschrikkelijk leed en zware ziekten. Zijn vrienden beweerden dat die het gevolg waren van zijn ongehoorzaamheid aan God. Maar Job was het daar niet mee eens. Terecht, Job leed in feite onschuldig, net als Jezus Christus. Job laat ons zien dat God iemand die volkomen op Hem vertrouwt, in de grootste moeilijkheden vasthoudt. Zo hield God zijn Zoon Jezus vast in zijn diepste ellende op het kruis. Daardoor kon Hij ons redden van de gevolgen van onze zonden. En hoe reageren wij dan?

Van levensbelang.

Bijgewerkt op: woensdag, 13 juli 2022

Waar komt toch die enorme drive vandaan om voortdurend met een grote groep mensen in digitaal contact te staan? Het lijkt wel alsof iedereen die even, een paar minuten of zelfs maar seconden, niets om handen heeft met een smartphone in z’n handen zit. Voor een spelletje of contact. Heel veel van dat contact is vluchtig en voorbijgaand. Maar toch, een leerling zei een keer toen haar telefoon door een docent werd ingenomen; ‘Meneer, ik ga dood!’ Zo van: een week geen eten is niet zo erg als tien minuten geen smartphone. Een extreem voorbeeld? Maar waarom is het virtuele en vluchtige contact met anderen zó belangrijk? Is dat het echte leven? Rust ons dat toe om onze plaats in deze wereld in te nemen? Wat voor invloed heeft het op ons karakter, op onze toekomst? De Bijbel mag dan wel een eeuwenoud boek zijn, de lessen die we daarin vinden zijn voor iedereen, altijd van levensbelang! God zegt daarin: ‘Want wie Mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de Heer welgevallen verkregen. Maar wie Mij mist, doet zijn leven geweld aan;’ Wat kun je nou beter missen?

Zijn wij beter?

Bijgewerkt op: woensdag, 13 juli 2022

Heftige gebeurtenissen zoals nu de oorlog in Oekraïne, brengen het beste en het slechtste in de mens naar boven. Allerlei vormen van opvang en hulpverlening aan de ene kant, maar het zijn ook gouden tijden voor wapensmokkelaars en plunderaars. Veel mensen hielden het niet voor mogelijk dat een beschaafd land een buurland zou willen veroveren. Toch is het wijs om daar wat langer bij stil te staan. Want zijn Nederlanders nou fundamenteel betere, beschaafdere wereldburgers? Wie iets weet van de Indonesische geschiedenis, schudt vast nee. Welke keuzes maken we als we de gelegenheid hebben om schijnbaar risicoloos, te stelen en te roven? Of als de druk om mee te doen met immorele activiteiten, immens wordt en nee-zeggen je je leven kan kosten? Die andere kant, de kant van de naastenliefde, kost ook veel, soms alles! Wie realiseert zich dat Jezus Christus, de enige die ooit in Gods ogen volmaakt leefde, zijn leven voor ons overhad? Wie dat beseft en in Hem gelooft, weet dat er een veel beter vaderland op je wacht. Die geeft zich, in Jezus’ Naam om zijn naaste lief te hebben als zichzelf.

Op wie kun je aan voor de toekomst?

Bijgewerkt op: woensdag, 13 juli 2022

Eén van de dingen waar we schreeuwend behoefte aan hebben, is betrouwbare informatie over de toekomst. Wat staat ons te wachten? Waar moeten we ons op voorbereiden? Er zijn allerlei wetenschappelijke trendrapporten. Sommige mensen claimen de gave te hebben om in de toekomst te zien. Wie had de Covid-19-pandemie goed? En wie de oorlog om Oekraïne met z’n vreselijke gevolgen? Als er iemand iets juist had voorspeld was het een gelukkige gok geweest, maar omdat de toekomst niet bestaat, kan niemand het echt weten! Of toch? Zou de Schepper van hemel en aarde ook de toekomst kennen? Over Jezus Christus staat dit geschreven: ‘Ik ben de alfa en de omega, zegt de Heer God, die is en die was en die komt, de Almachtige.’ Jezus ‘is’ want Hij is opgestaan uit het graf en leeft nu. Hij ‘was’ omdat Hij gestorven is aan het kruis. Hij ‘komt’ om de zijnen te halen en de mensheid te oordelen. Zijn dat betrouwbare woorden? Kent of zelfs stuurt Hij de toekomst? Ja, als er iemand te vertrouwen is, is het de Heer Jezus, ook voor de toekomst!

Met Jezus Christus overleef je!

Bijgewerkt op: woensdag, 13 juli 2022

In een tv-programma viel het woord ‘overleven’. In verband met asielzoekers en Oekraïners helaas begrijpelijk, maar nu ging het ook om Nederlanders. Klem door de oplopende inflatie en vooral de energieprijzen. Overleven in Nederland terwijl we tot de rijkste landen ter wereld behoren! Iedereen kan het overkomen, want ‘tijd en toeval treffen allen,’ kun je in de Bijbel lezen. Overleven betekent dat je tot het uiterste knokt om in leven te blijven. Toch kunnen we ook daarin het allerbelangrijkste over het hoofd zien: overleven we de dood? De dood is in principe niet het einde van ons bestaan, slechts het einde van ons aardse lichaam. Daarna staan we voor onze Schepper, met lege handen. Mogen we zijn heerlijkheid binnengaan of wijst Hij ons af en is de eeuwige duisternis voortaan onze plaats? In dit bestaan komt het er op aan, er is geen tweede kans, hooguit voor een enkeling blessuretijd. Overleeft onze ziel omdat we in Gods Zoon Jezus geloven? Praatjes en smoesjes werken dan niet, het is God bittere ernst. Jezus Christus afwijzen, betekent dat je Gods liefde afwijst. Dat overleef je niet!