Column Adrie – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Waar ben jij dan?

Bijgewerkt op: vrijdag, 7 juni 2024

‘Geloof, hoop en liefde’, wie heeft er nooit van gehoord? Wat betekent het? Geloof? Geloof je het wel? Hoop? Waarop moet je hopen? Liefde? Dan veren we op, vertel! Die drie woorden staan letterlijk zo in de Bijbel, maar er staat nog wat omheen. ‘Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde’. Het staat in een gedeelte over het einde van de tijden. Of we daar nu al in leven? Het is mogelijk. Iedereen komt er vroeg of laat voor te staan. Niemands leven is oneindig. Is er geloof en vertrouwen in de Zoon van God, in Jezus Christus? Is er de hoop dat wat Jezus heeft beloofd over eeuwig leven en eeuwige heerlijkheid, door genade ook voor jou is? En het allerbelangrijkste, datgene wat nooit zal verdwijnen of afzakken: de liefde van God die Jezus Christus heeft bekend gemaakt. Totaal alles wat ook maar vergankelijk is, zal verdwijnen. Geloven is op die dag niet meer nodig, hopen ook niet, want die is dan vervuld. Gods liefde zal overstelpend aanwezig zijn. Maar waar ben jij?

Fake of niet?

Bijgewerkt op: zaterdag, 1 juni 2024

‘Als een leugen 100 keer wordt verteld, is het waarheid geworden.’ Dat lijkt een soort gemene wetmatigheid te zijn waarvan allerlei mensen zich bedienen: fake news-verspreiders, mensen met een dubbele agenda, dictators, criminelen. Maar niemand wil toch leugens geloven? Ondertussen gebeurt het op grote schaal en vooral via het internet. Hoe kun je de leugen van de waarheid onderscheiden? Ten eerste, gebruik je gezonde verstand. Als iets te mooi is om waar te zijn, is dat vaak zo. Controleren, natrekken, toetsen, maar dan moet je al een vermoeden hebben dat er iets niet klopt. Wij zijn zelf in zekere zin de zwakste schakel en willen vaak dat iets wáár is. Waar begin je? Waarheid kenmerkt zich bijvoorbeeld doordat het betrouwbaar is en onafhankelijk. Maar hoe kom je daar achter? Jezus Christus stelde: ‘Ik ben de waarheid.’ Als je Hem als je uitgangspunt neemt in de zoektocht naar wat waar is en wat niet, heb je het allerbeste begin. Hij liegt niet. De duivel, zegt Jezus, is de aartsleugenaar. Jezus kan en wil ons de waarheid leren en dat maakt ons vrij!

Wie is jouw held?

Bijgewerkt op: vrijdag, 24 mei 2024

Er is een theelabeltje: Wie is jouw grootste held?’. Veel mensen zullen iemand noemen die een grote indruk op hen heeft gemaakt en een inspirerend voorbeeld is. Mijn held is Jezus van Nazareth, oftewel Jezus Christus. Hij geeft mijn leven zin en hoop. Misschien zegt iemand nu: ‘Hij werd toch als een crimineel door de Romeinen gekruisigd?’ Een crimineel is toch geen held? En als Hij nu eens onschuldig werd geëxecuteerd? De informatie die je in de Bijbel daar over aantreft, maakt duidelijk dat het een grote rechterlijke dwaling was om Jezus ter dood te veroordelen. Hij liet het echter gebeuren omdat Hij in onze plaats wilde sterven. In ons juridisch stelsel kan een ander niet jouw gevangenisstraf overnemen. Misschien nog wel een boete voor jou voor jou dokken. Wij verdienen de doodstraf omdat we Gods wetten overtreden. Jezus nam die over! Door in Hem te geloven, ziet God dat jouw straf al ondergaan is door Jezus! En dan kijkt God heel anders naar je. Je hoort dan bij Hem, als een kind bij zijn Vader. Wat een held is deze Jezus!

Hoe ben jij?

Bijgewerkt op: vrijdag, 17 mei 2024

Er is een vorm van discriminatie waar we allemaal heel vatbaar voor zijn: iemand afwijzen om zijn of haar achtergrond. Joodse inwoners van ons land zijn in toenemende mate bang. Zij worden aangezien voor wat er in Gaza gebeurt. Dat is heftig want zij zijn noch aansprakelijk, nog verantwoordelijk daarvoor! Tot heel lang na de oorlog werden kinderen van ‘foute’ Nederlanders om die achtergrond gediscrimineerd. Hetzelfde valt te zeggen van mensen uit woonwagenkampen, mensen met een ‘on-Nederlandse’ achternaam en ga zo maar door. De Bijbel toont aan dat er in feite maar twee soorten mensen zijn: natuurlijke mensen en geestelijke mensen. Geestelijke mensen zijn volgelingen en aanbidders van Jezus Christus. Voor hen is het gebod om de naaste lief te hebben leidend voor hoe zij met anderen om gaan. Dat gaat niet vanzelf, die keuzes baseren ze op het geloof in God. Van nature hebben we de neiging om onszelf boven anderen te plaatsen. Jezus Christus vraagt ons om te gehoorzamen aan Gods geboden. Dat gaat niet vanzelf, dat houdt bekering in. Anders gaat het fout, lieve mensen!

Pinksteren een vaag ‘feest’?

Bijgewerkt op: vrijdag, 10 mei 2024

Pinksteren is voor velen misschien wel het vaagste feest van alle christelijke feestdagen. ‘Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest.’ Wat moet je je daar bij voorstellen? Toen Jezus Christus zijn leerlingen vertelde dat Hij na zijn opstanding uit de dood, terug zou keren naar de hemel, gaf dat verdriet. Hoe moesten ze verder zonder hun geestelijke leidsman? Jezus zei toen dat Hij God de Vader zou vragen om de Heilige Geest te sturen, als Trooster en Helper. Nadat de Heer Jezus op Hemelvaartsdag terug naar de hemel keerde, kwam inderdaad Gods Geest 10 dagen later op overdonderende wijze. Voortaan zouden de christenen geweldige geestelijk steun ontvangen, niet van Jezus zelf, van zijn Geest. Gods Geest stelt hen in staat te gehoorzamen aan Gods geboden, te doen wat God vraagt, God te eren en te aanbidden en de Bijbel steeds beter te begrijpen. Jezus’ aanwezigheid was op aarde beperkt door de mogelijkheden van zijn menselijke lichaam, net als wij dat zijn. Gods Geest kan overal, bij alle christenen gelijktijdig zijn en is dat ook. Dat is geen vaag verhaal, dat is echt!

De hemelse Vader

Bijgewerkt op: vrijdag, 3 mei 2024

Zondag is het Moederdag en heel terecht worden dan de moeders in het zonnetje gezet. Helaas is er sprake van een flinke begripsverschuiving. Wat er mee bedoeld wordt, dus wie, is niet meer voor de hand liggend. Allerlei variaties op het bijbelse gegeven van één man en één vrouw komen nu hier en daar voor. Daarnaast ziet een toenemend aantal mensen de aarde ook als onze moeder. Wie is dan de vader? Dat is natuurlijk de vraag. Wij zijn gemaakt uit aardse elementen. God creëerde Adam uit klei. Maar dat maakte hem nog niet tot een levend mens. Daarvoor moest God door zijn Geest de mens het leven inblazen. Dat is het fundamentele onderscheid met dieren en planten. Zij hebben beslist ook lucht nodig, adem om te leven. Maar God schiep hen door sprekend te gebieden dat ze gingen bestaan. God maakte ons naar zijn beeld en wij hebben in zekere zin goddelijke trekjes. Gebruiken we het ons gegeven leven om de Heer God te aanbidden, te gehoorzamen en te dienen of gaan we, omdat het kan, voor onze eigen agenda?

Goed willen doen en niet echt kunnen!

Bijgewerkt op: vrijdag, 26 april 2024

Zonder dat we het ons bewust zijn, hebben we allemaal, de een meer de ander wat minder, een aangeboren gevoel van rechtvaardigheid. Kinderen van rond de twee kun je soms al horen zeggen: ‘Dat is niet eerlijk!’. Rechtvaardig, eerlijk en gelijkwaardig behandeld willen worden, zit heel diep in ons mensen. Dat is over de hele wereld, in elke stam en cultuur zo, alleen de realiteit is heel anders. De Bijbel maakt duidelijk dat het kwaad in principe in ieders hart zit en ook aangeboren is. Keuzes voor het goede kunnen wel gemaakt worden. Maar hoe realiseer je dat? De apostel Paulus zei in een hartenkreet: ‘Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik.’ Hij geloofde in God van jongs af aan. Maar dat geloof veranderde die aangeboren neiging om het kwade te doen niet. Alleen een nieuw hart kan dat. Dan ontvangen we kracht om het ook waar te maken. En juist daarom nam Gods Zoon de terechte straf voor onze zonden op zich. Dat maakt het geloof in Hem levensveranderend!

Redden we het wel alleen?

Bijgewerkt op: vrijdag, 19 april 2024

In de 2e Wereldoorlog zaten de kerken vol. Wat is er destijds enorm gebeden, zelfs geschreeuwd naar God om een eind aan de oorlog te maken. Nu worden wij zo’n 70 jaar later ook geconfronteerd met ernstige wereldwijde problemen en zelfs een oorlog op een paar duizend kilometer bij ons vandaan. In Oekraïne zitten de kerken weer vol. Nood leert bidden. Gebeurtenissen die onze menselijke maat ver overstijgen, duwen mensen als het ware naar God. Maar zijn wij zó geestelijk afgestompt door de welvaart en vrede van de afgelopen jaren, dat we het besef kwijt zijn God nodig te hebben? Was de Heer God het niet die de gebeden om vrede en welvaart verhoorde? ‘We hebben (een) god niet nodig, we kunnen alles zelf!’ Waarom is er dan zoveel ellende en groeien ontwikkelingen boven ons hoofd? Is dat is de schuld van anderen? In de Bijbel wordt iedereen, echt iedereen beschuldigd van zonde. Jezus Christus stond op uit de dood. Dat bewees dat Hij kon waarmaken wat Hij zei en niets Hem daarin kon verhinderen. Hij is de God die gebeden verhoort!

De échte Koning spreekt echt

Bijgewerkt op: vrijdag, 5 april 2024

Zegt Jezus Christus dat Hij alle macht in de hemel en op aarde (van God) ontvangen heeft, zeggen nogal wat mensen: ‘Daar merk ik niks van!’ Ik heb geen behoefte Jezus Christus te verdedigen, maar die opmerking is op zijn minst zeer naïef. Want hoe zou een gewoon mens toch het handelen van de Schepper kunnen beoordelen? Jezus’ motieven zijn zuiver en transparant: Hij wil niet dat mensen verloren gaan als gevolg van hun zondige, verkeerde daden maar dat iedereen in Hem gaat geloven en gered wordt. God heeft daartoe een absoluut geniale werkwijze. Hij gebruikt alle omstandigheden, elke ramp, elke situatie om mensen tot nadenken te bewegen. Door christenen, door de Bijbel en door elk bruikbaar middel spreekt Hij tot ons. Wie luistert en bekeert zich zoals God bedoelt? In de geschiedenis zijn ontelbaar veel voorbeelden van positieve ontwikkelingen, uitvindingen, initiatieven enz. die aan christenen te danken zijn. Hun geloof motiveerde hen daartoe. Ook daarin werd en wordt iets van Jezus’ regering zichtbaar. Hij is een Koning zonder land, maar met meer macht dan alle heersers op aarde bij elkaar!

Kinderlijk gedrag?

Bijgewerkt op: vrijdag, 5 april 2024

Op een kinderclub was er voor alle kinderen limonade klaargezet. Ze moesten het wel komen halen, ze kregen het niet aangereikt. Natuurlijk bleef geen kind zitten! Jezus Christus zei dat we moesten worden als kinderen: ‘Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ Wij gaan er gemakshalve van uit dat de dood en opstanding van Jezus Christus automatisch voor iedereen gelden. Op tal van plaatsen staat in het Nieuwe Testament dat bekering nodig is. Dat wil zeggen: erken de waarheid van Gods oordeel over iedereen dat we door onze eigen schuld van God zijn weggeraakt. Het is de Heer Jezus die door zijn lijden en dood de straf daarvoor onderging. Zonder bekering en geloof in Gods Zoon Jezus, blijft dat als het ware op de tafel klaar staan, maar krijg je het niet! God dwingt niemand tot geloof in Hem en niemand krijgt er automatisch deel aan. Zelfs als iemand het wel weet, maar zich niet van zijn zonden bekeert, blijft God ver weg staan. Dat is toch verschrikkelijk?