Column Adrie – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Eén kan ons redden: Jezus Christus

Bijgewerkt op: vrijdag, 16 februari 2024

Waarom het christelijk geloof voor velen aanstootgevend is, is de exclusiviteit. In het bijbelboek Handelingen kun je lezen: ‘Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn Naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.’ Die Naam is de naam van Jezus Christus. Alleen Hij kan ons redden. Waarvan? Van de kracht en de gevolgen van de zonde. Zonde is veel meer dan mislukken, of dan je doel missen of criminaliteit. Zondigen is het falen om te doen wat God van ons vraagt. Al is het nog maar zo’n klein beetje, niemand ontkomt daar aan. En dat beseft iedereen wel, toch? De gevolgen zijn echter enorm, op kleine, menselijke schaal en op grote en wereldwijde schaal. Hoewel iedereen toch naar het goede streeft. We maken mooie plannen, tuigen allerlei regelingen en organisaties en legers op. Maar wordt het er beter op? Alleen Jezus Christus kan ons redden. Zou dat waar zijn? Hoe kom je daar achter? Begin met in de Bijbel te lezen wat er over Hem staat in de Evangelieboeken. En vraag het Hem, Hij hoort je!

De haat tegen Jezus is er nog steeds!

Bijgewerkt op: vrijdag, 9 februari 2024

Open Doors is een organisatie die wereldwijd verdrukte en vervolgde christenen wil ondersteunen. In hun laatst verschenen magazine vermeldden ze dat er meer dan 365 miljoen christenen worden vervolgd. Het is één op de zeven christenen wereldwijd! Dat gebeurt in landen rond en vooral ten noorden van de evenaar. De Heer Jezus zei het al: ‘In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.’ Hij zei ook: ‘Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft.’ Waarom werd Jezus Christus toen Hij op aarde was zo gehaat? In alles wat Hij zei en deed toonde Hij over goddelijke autoriteit te beschikken. Hij was zuiver rechtvaardig en onberispelijk en velen beseften hun eigen tekortkomingen en zonden. Daar wilden ze toen en daar willen nu nog steeds heel veel mensen niet van weten. Zondig zijn in Gods ogen, aangeklaagd worden in je geweten? Dan kun je diegene die dat zegt en gelooft, toch het zwijgen opleggen? Die prijs betaalde Jezus en vele christenen. De prijs voor de waarheid! Bid voor hen!

Ziet het er hopeloos uit?

Bijgewerkt op: zaterdag, 3 februari 2024

Een NAVO-generaal die waarschuwt dat een oorlog in West-Europa niet ondenkbaar is, klimaatverandering die niet te stoppen lijkt, woningnood die nog jaren aanhoudt. En zo zijn er nog wel wat ontwikkelingen die je de moed benemen. De onzekerheid over de toekomst komt ontzettend dichtbij. Hoe kun je daar mee omgaan, waar kun je hoop uit putten? Je kunt gaan actievoeren, om in ieder geval iets er aan te doen. Of je helemaal terugtrekken uit de wereld en je voorbereiden op het ergste. Weer anderen kijken geen nieuws meer en steken als de spreekwoordelijke struisvogel de kop in het zand. De Bijbel wijst op een veel betere weg: ‘Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.  Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg.’ Kijk toch naar Jezus Christus. Zijn schijnbaar hopeloze missie om ons met God te verzoenen, eindigde met zijn sterven aan het kruis. Totdat Gods macht doorbrak en Hij opstond uit het graf!

Geen huis ontkwam, of toch?

Bijgewerkt op: donderdag, 25 januari 2024

Griep golft door ons land en misschien hebben diegenen die een griepprik hebben gekregen, wel minder symptomen. Het lijkt geen huis over te slaan hier. Voordat Mozes het Joodse volk uit Egypte kon halen, was de toestemming van de Farao nodig. Die gaf hij pas toen in elk huis en in elke stal het eerstgeboren kind of –beest gedood was. Nee, niet in elk gezin, daar waar om de deurpost van de voordeur het bloed van een lammetje of geitje was gesmeerd, ging de verderfengel voorbij. Dat bloed maakte duidelijk dat daar een dier zijn leven had gegeven in plaats van het oudste kind. Het zal diepe indruk gemaakt hebben. Nog geweldiger is dat Jezus Christus zijn leven, zijn bloed gaf om ons te verlossen van de gevolgen van onze zonde. Plaatsvervangend stierf Hij voor ieder die in Hem gelooft. Kun je daar niet bij met je pet? Dat is normaal, want God vraagt van ons geloof, vertrouwen. De Joodse vaders smeerden dat lammetjesbloed buitenom de voordeur, vertrouwend dat hun iets vreselijks bespaard zou blijven. Zij werden niet beschaamd, wat doe jij?

Ongeloofwaardig toevallig

Bijgewerkt op: vrijdag, 19 januari 2024

Waar geloof je in, in niets, in ‘iets’, in het toeval of in God de Allerhoogste? Geloven in ‘niets’, dat er alleen de zichtbare, materiële wereld is, vraagt om een verklaring voor het bestaan van alles. Want hoe ben je er gekomen? Wat gelooft iemand die in het toeval gelooft? Als alles er stomtoevallig is, jij incluis? Het toeval is per definitie onvoorspelbaar, harteloos en ongericht. Waar komen bijvoorbeeld dan schoonheid en liefde vandaan? Hoe moet je de sublieme bewoonbaarheid  van de aarde verklaren? Wiskundig gezien kan het toeval daar niet voor hebben gezorgd! Toch zijn we er en leven op een leefbare planeet. De Bijbel geeft aan dat God zijn liefde wilde delen en daarom alles schiep. Inderdaad op een wijze die wij ons niet kunnen voorstellen. Een levende cel maken uit chemische stoffen kunnen we niet, laat staan de ontelbare variatie aan levensvormen, de miljarden sterren, planeten en wat dies meer zij. De Heer God kunnen we niet narekenen, wel laat Jezus Christus ons betrouwbaar zien wie God is. Niets, het toeval of Jezus Christus, wie geloof jij? 

Het Evangelie is voor iedereen goed!

Bijgewerkt op: vrijdag, 12 januari 2024

Is het geloof in Jezus Christus een optie, een keuze, of is het meer dan dat? Het is wezenlijk anders dan je smaak of voorkeur. Het is een levensbeschouwing en raakt daarmee in principe ieder facet van je bestaan. Kun je zeggen: ‘Ik denk dat ik maar eens in de God van de Bijbel ga geloven?’ Dat kun je zeggen, maar niemand doet het. Veel gelovige mensen zullen zeggen dat het iets vanzelfsprekends is of dat ze zich ertoe gedrongen voelen. In mijn jonge jaren was ik op zoek naar een levensvisie die voor alle mensen goed was. Niet slechts voor de rijken of de armen, voor de geleerden of de ongeschoolden, of alleen mannen. Maar goed voor alle mensen van Afrika tot Alaska. Ik kwam uit bij het Evangelie van Jezus Christus. Geloven was toen geen optie meer, maar onvermijdelijk en onontkoombaar. In de Bijbel staat dit: ‘Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht.’ God zoekt en roept ons om Hem serieus te geloven.

Voornemens? Bid!

Bijgewerkt op: zaterdag, 23 december 2023

Wie kan zeggen dat hij vorig jaar ál zijn goede voornemens heeft gerealiseerd? Ik in ieder geval niet, maar wie wel? Tenzij je misschien het voornemen had iets heel onbenulligs te doen of te laten. Goede voornemens gaan meestal om wezenlijke zaken en bijna nooit maken we dat voornemen waar. Terwijl het om iets goeds, iets moois, iets positiefs gaat. Maar dat goede doel geeft niet het vermogen om het uit te voeren! Waarom lukt het bijna nooit? Dat ongenoegen met een negatieve situatie en het verlangen die te verbeteren, zit diep in ons allemaal. Zou God dat in ons gelegd hebben? Het antwoord daarop is niet zonder belang. Komt het verlangen naar het goede bij God vandaan, dan is Hij ook Degene die het geven kan. Is het iets dat God afwijst als zondig, dan hoef je er echt niet om te bidden. Aan de andere kant: tot God, tot met name Jezus Christus bidden, betekent dat je erkent het zelf niet te kunnen. Begin er toch maar mee. De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens! Gezegend 2024!

Is er niets na de dood?

Bijgewerkt op: vrijdag, 5 januari 2024

We staan er nooit zo bij stil: dat een zwangere vrouw iets anders zou kunnen baren dan een meisje of jongetje. En meestal is het kindje gezond en toont het mettertijd eigenschappen van beide ouders én unieke kenmerken. Hoeveel kinderen er ook geboren worden, elk kind blijkt uniek te zijn, ook bij meerlingen. Hoe dat kan? Waar die unieke persoonlijkheid, de ziel van het kind, vandaan komt? We nemen het voor vanzelfsprekend aan. Maar als het gaat om het einde van ons leven, dan zeggen veel mensen dat er na de dood niets is. Dat het menselijk lichaam uit aardse elementen en vooral water, is samengesteld, verklaart totaal niet onze ziel. Die maakt ons uniek. De Bijbel geeft een heldere verklaring: onze ziel komt van de Heer God. Na ons sterven keert die ook weer terug naar Hem. Onze ziel is slechts tijdelijk gehuisvest in ons lichaam. Waar blijft die dan? Door in Jezus Christus te geloven als Diegene door wie je zonden zijn vergeven, ontvang je eeuwig leven bij Hem. Is er niets na de dood? Wie ben jij dan?

De tunnel naar God

Bijgewerkt op: vrijdag, 15 december 2023

In september 1957 werd de Velsertunnel als eerste tunnel onder het Noordzeekanaal door  de toenmalige koningin Juliana geopend. Sindsdien hebben miljoenen auto’s er gebruik van gemaakt. Niemand hoeft bang te zijn dat deze tunnel ineens weg is. In principe ‘werkt’ een tunnel altijd. Nu horen we weer van het Kindje Jezus dat in een stal werd geboren en onze Verlosser is geworden. Hij verloste ons door Zichzelf te offeren en te sterven aan een kruis. Dan kun je al gauw denken: oké, dat probleem is dus opgelost en God is tevreden gesteld. Wij kunnen dus ons leven leven zoals we willen, zonder verdere consequenties. De tunnel is open, daar hoeven we niet meer mee bezig te zijn. Dan slaan we echter de plank enorm mis! In het Nieuwe Testament staat dat het gaat om persoonlijk geloof in Jezus Christus. Dat is niet het verstandelijk aannemen dat het waar is, maar met je hart buigen voor Hem. ‘Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus en u zult behouden worden,’ De tunnel naar God is er, door het geloof in Gods Zoon gaat die voor jou open!

Kerst, wat is dat eigenlijk?

Bijgewerkt op: donderdag, 7 december 2023

Wat doen we met Kerst? In welk huis is die vraag niet gesteld? De allerbelangrijkste vraag is: Wat vieren we dan eigenlijk? In heel wat gezinnen is Sinterklaas vervangen door zijn ongeloofwaardige imitatie uit het Noordpoolgebied. De link met de geschiedenis is dan nóg verder uit beeld. Met het Kerstfeest vieren we de komst van Jezus Christus. Gods Zoon werd een mensenkind en geboren uit de jonge vrouw Maria, nog maagd, die door de Geest van God zwanger was geworden. Nooit daarvoor en nooit meer daarna is zoiets ooit voorgekomen. God wilde tegen de hoogste prijs voorkomen dat alle mensen zouden moeten sterven en eeuwig verloren gaan. Niemand blijkt in staat zuiver en heilig te leven zoals God dat in de Bijbel voorschrijft. Gods Zoon bood Zich aan om in onze plaats Gods straf te ondergaan. Daarvoor moest Hij mens worden, een echt mens. Er waren enkele Joden die Hem toen verwachtten. De voerbak waarin zijn moeder Hem legde, wees al naar het lijden dat Hem te wachten stond. Kerst spreekt van een indrukwekkende daad van God, voor jou en iedereen!