Column Adrie – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Een terechte klacht?

Bijgewerkt op: vrijdag, 5 augustus 2022

Het is een veel geuite klacht bij een ingrijpende gebeurtenis: ‘Waarom deed God er niets aan?’ God als een Superman die voortdurend op tijd ingrijpt. Hoewel wij misschien ooit zullen weten wanneer God door engelen of anderszins wél ingreep. Want als iets net goed afloopt, wie zegt er dan: ‘God zij dank?’ Hoogstens hoor je een opmerking over een engeltje op iemands schouder! Meestal noemen we het mazzel. Het beeld dat schijnbaar bestaat van God is dat Hij ons moet behoeden voor ellende, voor ziekte en dood. Maar eerst vraagt God ons: ‘Waar ben je?’ Adam en Eva verstopten zich en wilden God niet onder ogen komen. Hij moest zich verantwoorden voor hun ongehoorzaamheid. Diezelfde vraag komt ook tot ons. Waar ben je? Ga staan en geef je verantwoordelijkheid toe voor je daden. Maar wie durft God onder ogen te komen? Door de Zoon van God, Jezus Christus, is dat echter wel mogelijk. Hij nam de straf die wij verdienden over door aan het kruis te sterven als een misdadiger. Wie verwijt God dat Hij niet luistert naar ons terwijl wij geen boodschap aan Hem hebben?

Ontsnappen door de dood?

Bijgewerkt op: zaterdag, 30 juli 2022

In de V.S. komt het helaas geregeld voor: een massaschietpartij met doden tot gevolg en een dader die zichzelf vervolgens van het leven berooft. Maar niet alleen in de V.S., ook b.v. in Frankrijk, het kan overal plaatsvinden. Hoe verschillend de motieven en de achtergronden van de daders ook zijn. Ze offeren hun leven in zekere zin op voor hun ideaal, of menen ze zo aan hun straf te kunnen ontkomen? Dit laatste punt is echter ook een enorme dwaling. In de Bijbel doet God Zich kennen als volmaakt rechtvaardig. Er is geen spoortje onrecht, geen leugen, geen onbetrouwbaarheid of wat dan ook voor tekortkoming bij Hem te vinden. Voor Jezus Christus geldt datzelfde. Hij had zijn leven over voor iedereen die in Hem gelooft en verklaart hen dan rechtvaardig! Nu wordt het begrijpelijk dat God Hem heeft aangesteld als Rechter over alle mensen. Geen enkel onrecht zal onbestraft blijven. Want voor hen die geloven heeft de Heer Jezus de straf gedragen. Maar voor diegenen die niet geloven en ook menen aan hun straf te kunnen ontkomen door de dood, is Jezus de ideale Rechter.

Op wie vertrouw je?

Bijgewerkt op: vrijdag, 22 juli 2022

Waarop vertrouwt een mens zoal? Bijvoorbeeld op het dag-en-nachtritme. De opeenvolging van de seizoenen is een ander. Op de beschikbaarheid van diverse vormen van energie? Dat is wel een beetje aan het wankelen. We vertrouwen op ons rechtssysteem en terecht. In hoeverre vertrouwen we op anderen en geven zij ons hoop? Maak jij zelf altijd waar wat je belooft, wie is daarin volmaakt? Dit staat er in Psalm 146: ‘Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is. Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder. Vertrouwen op een schepsel, hoe briljant ook, en de Schepper van alles negeren? Dit staat in het vervolg van die psalm: Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God, Die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft, Hij die trouw is tot in eeuwigheid,

Waarop bouw jij je leven?

Bijgewerkt op: zaterdag, 16 juli 2022

Misschien is het ook voor ons goed om kennis te nemen van een voorbeeld dat de Heer Jezus gebruikte om te illustreren wat het geloof in Hem kan betekenen. Een man bouwde een huis op een solide ondergrond, fundeerde het diep op de rots. Toen het werd geteisterd door stormen en watervloed, hield het stand omdat het zo goed was gebouwd. Maar een ander bouwde een huis gewoon op de grond en ook dat stond bloot aan extreem hoog water en slecht weer. Het stortte in en spoelde weg. Uiterlijk zal er geen verschil zijn geweest tussen beide huizen. Maar tegenslagen, rampen, heftige gebeurtenissen, kortom wat een mens al niet kan overkomen, laten zien waarop het huis van ons leven steunt. Een voorbeeld als dit heeft zijn beperkingen. Anders dan bij de bouw van een echt huis, kun je altijd besluiten je fundering totaal te veranderen en verbeteren. Je kunt altijd je vertrouwen op de Heer Jezus gaan stellen. Als de omstandigheden onzekerheid en wanhoop veroorzaken, waarom zou je dan niet de Eeuwige God en zijn Zoon Jezus om hulp vragen?

Wensdenken

Bijgewerkt op: vrijdag, 8 juli 2022

Zonder nu meteen in doemdenken te vervallen, maar we worden er stevig met onze neus op gedrukt, dat bepaald niet alles gaat zoals we wensen. Hele volksstammen geloofden in de maakbaarheid van onze samenleving. Het is een triest makende lijst als we nagaan waarin wij als mensen allemaal tekortschieten. En hoeveel mensen daaronder lijden. Na de Tweede Wereldoorlog klonk het ferm: ‘Nie wieder!’, maar zo’n 75 jaar later is er een brute oorlog in de Oekraïne. Waarom kunnen wij schijnbaar niet realiseren wat we willen en wat goed is? Het antwoord dat in de Bijbel te vinden is, is heel ontnuchterend. We houden geen rekening met God en met wat de Bijbel zegt over hoe wij zijn. Want dat toont ons de waarheid. Wij willen samenleven zonder dat God ons een strobreed in de weg zit, met zijn aanwezigheid, met geboden en verboden. Wie vraagt daar wel naar? Wie beseft dat onze Schepper ons wakker wil schudden door ons de gevolgen van onze eigenwijze daden te laten voelen? Kom tot Mij, zegt Jezus, als je vermoeid en belast bent. Beter laat dan nooit!

Wat is Pinksteren?

Bijgewerkt op: woensdag, 13 juli 2022

Waaraan danken wij het Pinksterfeest? De bijbelse gegevens zijn helder: 50 dagen ná Pasen wordt het Wekenfeest gevierd, in oorsprong een oogstfeest. Daarom waren er op die dag in het jaar 33 Joden uit het hele Midden-Oosten in Jeruzalem bijeen. Jezus’ volgelingen, waaronder de apostelen, waren samen omdat zij wachtten op de vervulling van Jezus’ belofte. Hij zou God de Vader vragen zijn Geest te sturen om Jezus’ plaats in te nemen. Jezus was immers teruggekeerd naar God in de hemel. Totaal onverwacht vult een stormachtig geluid de ruimte waarin zij zaten en zijn er vlammetjes zichtbaar boven ieders hoofd. Ook buiten is dat geluid hoorbaar en het wekt de aandacht van heel veel mensen. Jezus’ leerlingen gaan naar buiten en blijken plotseling in allerlei voor hen vreemde talen te spreken over wat God door de Jezus Christus gedaan heeft. De toehoorders zijn stomverbaasd. Velen zullen weinig of niets hebben meegekregen van wat er met Jezus van Nazareth gebeurd was. Was Hij voor hen gestorven? Ondenkbaar, flauwekul, massahysterie? Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Velen geloofden, en jij?

Zo rijk als Job.

Bijgewerkt op: woensdag, 13 juli 2022

In de Bijbel bevindt zich een nogal onbemind bijbelboek: Job. Hooguit bekend als naamgever
van het spreekwoord: ‘Zo arm als Job.’ Er is een soort ‘welles / nietes’ – discussie in te lezen, waar bijna geen touw aan vast te knopen is. Bijna dan, totdat duidelijk wordt dat dit bijbelboek belangrijke zaken laat zien over wat Jezus Christus eeuwen later zou doormaken in zijn lijden en sterven. Of houden we dat niet voor mogelijk? Dat de Heer God eeuwen voordat een gebeurtenis plaatsvond, die al aankondigde? Dat is bij Job zeker wel het geval.
Job had te maken met verschrikkelijk leed en zware ziekten. Zijn vrienden beweerden dat die het gevolg waren van zijn ongehoorzaamheid aan God. Maar Job was het daar niet mee eens. Terecht, Job leed in feite onschuldig, net als Jezus Christus. Job laat ons zien dat God iemand die volkomen op Hem vertrouwt, in de grootste moeilijkheden vasthoudt. Zo hield God zijn Zoon Jezus vast in zijn diepste ellende op het kruis. Daardoor kon Hij ons redden van de gevolgen van onze zonden. En hoe reageren wij dan?

Van levensbelang.

Bijgewerkt op: woensdag, 13 juli 2022

Waar komt toch die enorme drive vandaan om voortdurend met een grote groep mensen in digitaal contact te staan? Het lijkt wel alsof iedereen die even, een paar minuten of zelfs maar seconden, niets om handen heeft met een smartphone in z’n handen zit. Voor een spelletje of contact. Heel veel van dat contact is vluchtig en voorbijgaand. Maar toch, een leerling zei een keer toen haar telefoon door een docent werd ingenomen; ‘Meneer, ik ga dood!’ Zo van: een week geen eten is niet zo erg als tien minuten geen smartphone. Een extreem voorbeeld? Maar waarom is het virtuele en vluchtige contact met anderen zó belangrijk? Is dat het echte leven? Rust ons dat toe om onze plaats in deze wereld in te nemen? Wat voor invloed heeft het op ons karakter, op onze toekomst? De Bijbel mag dan wel een eeuwenoud boek zijn, de lessen die we daarin vinden zijn voor iedereen, altijd van levensbelang! God zegt daarin: ‘Want wie Mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de Heer welgevallen verkregen. Maar wie Mij mist, doet zijn leven geweld aan;’ Wat kun je nou beter missen?

Zijn wij beter?

Bijgewerkt op: woensdag, 13 juli 2022

Heftige gebeurtenissen zoals nu de oorlog in Oekraïne, brengen het beste en het slechtste in de mens naar boven. Allerlei vormen van opvang en hulpverlening aan de ene kant, maar het zijn ook gouden tijden voor wapensmokkelaars en plunderaars. Veel mensen hielden het niet voor mogelijk dat een beschaafd land een buurland zou willen veroveren. Toch is het wijs om daar wat langer bij stil te staan. Want zijn Nederlanders nou fundamenteel betere, beschaafdere wereldburgers? Wie iets weet van de Indonesische geschiedenis, schudt vast nee. Welke keuzes maken we als we de gelegenheid hebben om schijnbaar risicoloos, te stelen en te roven? Of als de druk om mee te doen met immorele activiteiten, immens wordt en nee-zeggen je je leven kan kosten? Die andere kant, de kant van de naastenliefde, kost ook veel, soms alles! Wie realiseert zich dat Jezus Christus, de enige die ooit in Gods ogen volmaakt leefde, zijn leven voor ons overhad? Wie dat beseft en in Hem gelooft, weet dat er een veel beter vaderland op je wacht. Die geeft zich, in Jezus’ Naam om zijn naaste lief te hebben als zichzelf.

Op wie kun je aan voor de toekomst?

Bijgewerkt op: woensdag, 13 juli 2022

Eén van de dingen waar we schreeuwend behoefte aan hebben, is betrouwbare informatie over de toekomst. Wat staat ons te wachten? Waar moeten we ons op voorbereiden? Er zijn allerlei wetenschappelijke trendrapporten. Sommige mensen claimen de gave te hebben om in de toekomst te zien. Wie had de Covid-19-pandemie goed? En wie de oorlog om Oekraïne met z’n vreselijke gevolgen? Als er iemand iets juist had voorspeld was het een gelukkige gok geweest, maar omdat de toekomst niet bestaat, kan niemand het echt weten! Of toch? Zou de Schepper van hemel en aarde ook de toekomst kennen? Over Jezus Christus staat dit geschreven: ‘Ik ben de alfa en de omega, zegt de Heer God, die is en die was en die komt, de Almachtige.’ Jezus ‘is’ want Hij is opgestaan uit het graf en leeft nu. Hij ‘was’ omdat Hij gestorven is aan het kruis. Hij ‘komt’ om de zijnen te halen en de mensheid te oordelen. Zijn dat betrouwbare woorden? Kent of zelfs stuurt Hij de toekomst? Ja, als er iemand te vertrouwen is, is het de Heer Jezus, ook voor de toekomst!